تا چه اندازه از لینک سایتهای مرتبط با بخش تعاون راضی هستید؟
آیا از به روز بودن و شفافیت گزارشات دفاتر و مطالب علمی راضی هستید؟
تاچه اندازه محتوای اخبار برروی سایت مناسب می باشد؟
تا چه اندازه بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات بخش تعاون کامل می باشد؟