آدرس و شماره تماس معاونت امور تعاون

                آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، ضلع جنوبی میدان تختی ، پلاک 266

                کد پستی: 1576653517

                تلفنخانه: 152- 88520150

دفتر تعاونیهای توزیعی
86732225
دفتر تعاونیهای تولیدی
86732145
دفتر تعاونیهای خدماتی
86732129
اداره کل توسعه تعاون
86732220
دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونیها
86732251